ఆశ్వ గురించి తెలుగులో

సంస్థ ఆవిర్భావము: ప్రార్థించే పెదవులు ఏం కోరుకుంటాయో తెలియదు కానీ, సేవ చేసే చేతులు మాత్రం తోటి వారికి ఎప్పుడూ సహాయపడుతూనే ఉంటాయి. తల్లి జన్మనిచ్చిన బిడ్డకి చేసే సేవలకు ఎప్పుడూ ప్రతిఫలం ఆశించదు, అమ్మ చేతులెప్పుడూ అలసిపోవు. అమ్మ ప్రేమే స్పూర్తిగా, “మానవ సేవే మాధవ సేవ” అని నమ్మి, కుల, మత, వర్ణ, వర్గ తారతమ్యం లేకుండా అందరినీ ప్రేమించు – అందరినీ సేవించు అనే నినాదంతో రూపుదిద్దు కొన్న సంస్థే ఈ “అమ్మ స్వచ్ఛంద సేవా సమితి (అశ్వ)”. అనాథలకు, …

Indirect Participation

FEEDERAssisting our Leaders/ Volunteers by collecting the required information for executing our Project Activities DESIGNERHelp us in designing our Pamphlets, Banners, Booklets etc., DIFFUSERSpread our services through Social Media to reach as many interested people DATA ENTRYHelp us in updating blog, web site and computerizing our activities MENTORGive time to guide and mentor our Core Team Members and Project Leaders DESIGNERHelp …

Participation

DIRECT VOLUNTEER – Participate directly in our activities DONOR – Extending Financial / In kind contributions BLOOD DONOR – Donate Blood to fulfill daily requests or in our blood camps INDIRECT FEEDER – Assisting our Leaders/ Volunteers by collecting the required information for executing our Project Activities DESIGNER – Help us in designing our Pamphlets, Banners, Booklets etc., DIFFUSER – Spread our services through Social Media to reach as many interested people …